ศูนย์การประนอมข้อพิพาท THAC Mediation Center

ปัจจุบันการมองหาข้อยุติในทางสร้างสรรค์จากความผิดใจกันในเชิงธุรกิจ หรือความผิดใจกันจากด้านอื่นๆ นำไปสู่แนวทางการอยู่ร่วมกันที่สร้างพลังงานเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ประสบความไม่ลงรอยกันในด้านต่างๆ ได้มากกว่าการจบข้อยุติด้วยอารมณ์ และความเสียหาย เพราะเราสามารถสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวัน และลดโอกาสความเสียหายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่จนถึงรายย่อย ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินไปกับกระบวนการทางศาล เพราะกระบวนการประนอมข้อพิพาทใช้ระยะเวลาสั้น ได้รับข้อยุติที่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย