ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

มี 3 ประเภท ได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น

เก็บจากผู้เสนอและผู้ตอบรับ จำนวน 5,000 บาท เมื่อได้ยื่นคำเสนอและคำตอบรับ

2. ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม

เก็บจากคู่กรณีทุกฝ่ายตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง เมื่อมีการตั้งผู้ประนอม

3. ค่าใช้จ่ายในการประนอม เช่น ค่าพยานหรือผู้เชี่ยวชาญ 

เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

*** กรณีที่มีผู้ประนอม 2 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 
      ถ้ามีผู้ประนอม 3 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100