ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557


สถาบันได้ออกข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2557 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาท โดยนำข้อบังคับของสถาบันต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็นแม่แบบ อีกทั้งยังมีข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นบัญชีผู้ประนอม และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม  ผู้ประนอม เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานะระดับสากลในการคัดเลือกผู้ประนอมและควบคุมความประพฤติของผู้ประนอมอีกด้วย