ขั้นตอนกระบวนการประนอมข้อพิพาท

1. ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท

2. การตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท

1) กระบวนการตั้งผู้ประนอม

สถาบันจะเรียกคู่กรณีทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อตั้งผู้ประนอม

2) จำนวนผู้ประนอม

โดยทั่วไปจะมีผู้ประนอม 1 คน เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

 3) วิธีการตั้งผู้ประนอม

3.1 คู่กรณีตั้งผู้ประนอมเอง

• กรณีผู้ประนอม 1 คน ให้คู่กรณีร่วมกันตั้ง

• กรณีผู้ประนอม 2 คน ให้แต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอมฝ่ายละคน

 • กรณีผู้ประนอม 3 คน ให้แต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอมฝ่ายละคนและร่วมกันตั้งผู้ประนอมคนที่สาม

3.2 กรณีที่ไม่สามารถตั้งผู้ประนอมได้ คู่กรณีอาจให้สถาบันเป็นผู้ตั้งผู้ประนอมก็ได้

4) การคัดค้านผู้ประนอม

สามารถกระทำได้ก่อนเริ่มต้นการประนอม

3. การดำเนินการประนอม

1)  ก่อนเริ่มการประนอม

ผู้ประนอมจะเรียกคู่กรณีทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการแห่งการประนอม

2)  สถานที่และภาษา

สถาบันเป็นผู้กำหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

3)  การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

ห้ามคู่กรณี เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

4)  การระงับข้อพิพาท

หากคู่กรณีตกลงกันได้ ให้จัดทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

4. การสิ้นสุดการประนอม

1) สิ้นระยะเวลาในการประนอม คือ ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันตั้งผู้ประนอม

2) คู่กรณีลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ

3) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะทำการประนอมอีกต่อไป

4) มีการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

5. การรักษาความลับ

1) การรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการประนอม

• คู่กรณีและผู้ประนอมจะต้องรักษาความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท

• คู่กรณีจะไม่อ้างอิงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการประนอมในกระบวนการระงับ ข้อพิพาทแบบอื่น เช่น การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องคดีต่อศาล

2) ห้ามคู่กรณีเสนอข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการประนอม ให้อนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

3) ห้ามผู้ประนอมทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ตัวแทนหรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ตนเป็นผู้ประนอม