ตัวอย่างข้อสัญญาการประนอมข้อพิพาท

“ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะแก้ไขปัญหาโดยวิธีประนอมข้อพิพาท โดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการและให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าร่วมในการประนอมข้อพิพาทโดยมีเจตนาสุจริตและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น”

THAC Mediation Model Clause 

“The parties agree to settle any dispute arising out of or in connection with this contract by mediation in accordance with the Mediation Rules of the Thailand Arbitration Center and under the administration of THAC Thailand Arbitration Center. The parties agree to participate in the mediation in good faith and undertake to abide by the terms of any settlement reached.”