กระบวนการประนอมข้อพิพาท

1.ขั้นตอนกระบวนการประนอมข้อพิพาท

2.การตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท

1.) กระบวนการตั้งผู้ประนอม : สถาบันจะเรียกคู่กรณีทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อตั้งผู้ประนอม

2.) จำนวนผู้ประนอม : โดยทั่วไปจะมีผู้ประนอม 1 คน เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

3.) วิธีการตั้งผู้ประนอม

3.1 คู่กรณีตั้งผู้ประนอมเอง

– กรณีผู้ประนอม 1 คน ให้คู่กรณีร่วมกันตั้ง

– กรณีผู้ประนอม 2 คน ให้แต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอมฝ่ายละคน

– กรณีผู้ประนอม 3 คน ให้แต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอมฝ่ายละคนและร่วมกันตั้งผู้ประนอมคนที่สาม

3.2  กรณีที่ไม่สามารถตั้งผู้ประนอมได้ คู่กรณีอาจให้สถาบันเป็นผู้ตั้งผู้ประนอมก็ได้

4.)  การคัดค้านผู้ประนอม

สามารถกระทำได้ก่อนเริ่มต้นการประนอม

การตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท

3.การดำเนินการประนอม

1.) ก่อนเริ่มการประนอม

ผู้ประนอมจะเรียกคู่กรณีทุกฝ่ายมาประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการแห่ง การประนอม

2.) สถานที่และภาษา

สถาบันเป็นผู้กำหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

3.) การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

ห้ามคู่กรณี เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

4.) การระงับข้อพิพาท

หากคู่กรณีตกลงกันได้ ให้จัดทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

4. การสิ้นสุดการประนอม

1) สิ้นระยะเวลาในการประนอม คือ ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันตั้งผู้ประนอม

2) คู่กรณีลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ

3) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะทำการประนอมอีกต่อไป

4) มีการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

การสิ้นสุดการประนอม

5. การรักษาความลับ

1.) การรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการประนอม

  • คู่กรณีและผู้ประนอมจะต้องรักษาความลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท
  • คู่กรณีจะไม่อ้างอิงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการประนอมในกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบอื่น เช่น การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องคดีต่อศาล

2.) ห้ามคู่กรณีเสนอข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการประนอม ให้อนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล

3.) ห้ามผู้ประนอมทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ตัวแทนหรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ตนเป็นผู้ประนอม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

มี 3 ประเภท ได้แก่

1.) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น

– เก็บจากผู้เสนอและผู้ตอบรับ จำนวน 5,000 บาท เมื่อได้ยื่นคำเสนอและคำตอบรับ

2.) ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม

– เก็บจากคู่กรณีทุกฝ่ายตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง เมื่อมีการตั้งผู้ประนอม

3.) ค่าใช้จ่ายในการประนอม เช่น ค่าพยานหรือผู้เชี่ยวชาญ

– เก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

*** กรณีที่มีผู้ประนอม 2 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ถ้ามีผู้ประนอม 3 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100