การให้บริการการประนอมข้อพิพาท


การให้บริการระงับข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ด้านการประนอมข้อพิพาท มุ่งเน้นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและตามแบบสากล ให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ธุรกิจรายใหญ่ จนถึงธุรกิจรายย่อย และเชิงสังคมทุกระดับชั้น


จุดเด่นในการให้บริการประนอมข้อพิพาทของสถาบัน

  1. ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าสถาบันระงับข้อพิพาทประเทศอื่น
  2. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมและได้มาตรฐาน
  3. ผู้ประนอมที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  4. กฎระเบียบข้อบังคับที่ได้มาตรฐานสากล
  5. การดำเนินการโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

จุดเด่นเรื่องกระบวนการประนอมข้อพิพาท

การประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาของ การเกิดข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อสรุปภายหลังจากการเจรจาต่อรองไม่สำเร็จ อีกทั้งการประนอม ข้อพิพาทยังสามารถดำเนินการระหว่างการฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ หากคู่กรณีเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ใน การระงับข้อพิพาท


การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการประนอมข้อพิพาท

  • การจัดอบรมการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท และการจัดการข้อพิพาทโดยสถาบันร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญที่มีมาตรฐานในระดับสากลในการจัดอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท เพื่อให้ได้ผู้ประนอมที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ กับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การให้คำปรึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาทและการบริหารจัดการข้อพิพาท

สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในการระงับข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาทหรือการบริหารจัดการหากเกิดข้อพิพาท