ผู้ประนอมข้อพิพาท

การสร้างผู้ประนอม

สถาบันได้มีการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ประนอม ข้อพิพาทของสถาบันเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากระดับความรู้ความสามารถ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในข้อพิพาทแต่ละประเภท ประสบการณ์ใน การระงับข้อพิพาท และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือก

การพัฒนาผู้ประนอม

สถาบันมีการจัดอบรมผู้ประนอม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะของประนอมข้อพิพาท การจัดอบรมนี้ สถาบันร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการจัดอบรมผู้ประนอม ข้อพิพาท เพื่อให้ได้ผู้ประนอมที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการประนอม ข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง สถาบันยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประนอมและ บุคคลทั่วไปถึงการประนอมข้อพิพาทในปัจจุบันและแนวโน้มการประนอมในอนาคต