ศูนย์บริการการระงับข้อพิพาททางเลือกระดับสากล

The Premier International Dispute Resolution Service Provider

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ยุติข้อพิพาท ในกระบวนการที่สะดวกรวดเร็ว รักษาความลับ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทด้วยคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

การให้การระงับข้อพิพาทของ THAC มุ่งเน้นการระงับข้อพิพาทโดยวีธีการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททีมีประสิทธิภาพและตามแบบสากล