THAC-logo-hi@2X

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ส่วนงาน : ฝ่ายอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาท

รายละเอียดงาน

บทบาทด้านการวางแผน

 • วางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานหลัก (Core Operation) รวมถึง แนวทางการพัฒนา และแนวทางการปฏิบัติงานของงานหลักภายใต้ความรับผิดชอบ
 • อนุมัติหรือตัดสินใจในเรื่องของสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทด้านการบริหารงานและกำกับดูแล

 • สนับสนุนการบริหาร จัดสรร และติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับทรัพยากร หรืองบประมาณในสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้มาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • รวบรวม และช่วยสรุป และทำการเสนอแนะในเรื่องของจำนวนทรัพยากร หรืองบประมาณที่จำเป็น

บทบาทด้านการปฏิบัติงาน

 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีทางอนุญาโตตุลาการ/ประนอมข้อพิพาท เพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ/ประนอมข้อพิพาท
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการดำเนินคดีข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ/การประนอมข้อพิพาท เพื่อให้งานบริการและกระบวนการต่างๆถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
 • พิจารณาทบทวนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ/การประนอมข้อพิพาท ตลอดจนร่างกรอบการดำเนินงานทางอนุญาโตตุลาการ/การประนอมข้อพิพาท ของสถาบันฯให้เหมาะสม  ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • พิจารณาและคัดสรรการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ/ผู้ประนอมข้อพิพาท เบื้องต้นให้เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารคดีข้อพิพาทต่างๆ
 • ดูแลการจัดเก็บเอกสารและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งที่อยู่ในการพิจารณาและที่เสร็จการพิจารณา
 • บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ/การประนอมข้อพิพาท เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการบริหารงานการเงินและบัญชี
 • ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประนอมข้อพิพาท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทบาทด้านการบริหารผลงาน

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในความควบคุม
 • วางแผนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของฝ่าย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-7 ปี ในสายงานด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือประนอมข้อพิพาทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวางแผนและการวิเคราะห์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีลักษณะการทำงานเชิงรุก
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 •  สามารถใช้ MS office ได้
 •  มีทักษะการติดต่อสื่อสารในระดับดีมาก  และมีทักษะการนำเสนองาน
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

วิธีการรับสมัคร

 • ส่ง Resume มาที่ Wimonrat.W@thac.or.th
 • สมัครด้วยตนเองที่

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ชั้น 2 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 673 9619 โทรสาร 02 673 9616
ติดต่อฝ่ายบุคคล  คุณวิมลรัตน์  วรพุฒ