ประกาศรับสมัครงาน สถาบันอนุญาโตตุลาการมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน และหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงานของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น อนุญาโตตุลาการการประนอมข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ และสะสมประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน: ความรู้และทักษะด้านสาขาวิชาการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการในการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง ประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอดุมศึกษาหรือสงูกว่าทั้งภาคภาษาไทยและภาค ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย) ทั้งภายในและต่างประเทศ ระยะเวลาในการฝึกงาน: ช่วงระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน การฝึกงานไม่เกินวันละ [...]

มีนาคม 22nd, 2016|

วิธีการรับสมัคร

  • ส่ง Resume มาที่ suvapat.s@thac.or.th
  • สมัครด้วยตนเองที่

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณสุวภัทร ศุภโสภณวัฒนา