THAC-logo-hi@2X

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันอนุญาโตตุลาการ

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประนอมข้อพิพาท

รายละเอียดงาน

บทบาทด้านการวางแผน

 • วางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานหลัก (Core Operation) รวมถึง แนวทางการพัฒนา และแนวทางการปฏิบัติงานของงานหลักภายใต้ความรับผิดชอบ
 • อนุมัติหรือตัดสินใจในเรื่องของสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทด้านการบริหารงานและกำกับดูแล

 • สนับสนุนการบริหาร จัดสรร และติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับทรัพยากร หรืองบประมาณในสายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้มาให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • รวบรวม และช่วยสรุป และทำการเสนอแนะในเรื่องของจำนวนทรัพยากร หรืองบประมาณที่จำเป็น

บทบาทด้านการปฏิบัติงาน

 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท เพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการดำเนินคดีข้อพิพาททางการประนอมข้อพิพาท เพื่อให้งานบริการและกระบวนการต่างๆถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
 • พิจารณาทบทวนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมข้อพิพาท ตลอดจนร่างกรอบการดำเนินงานทางการประนอมข้อพิพาทของสถาบันฯให้เหมาะสม  ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • พิจารณาและคัดสรรการแต่งตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นให้เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับ กระบวนการและขั้นตอนการทำงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารคดีข้อพิพาทต่างๆ
 • ดูแลการจัดเก็บเอกสารและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งที่อยู่ในการพิจารณาและที่เสร็จการพิจารณา ผู้จัดการฝ่ายประนอมข้อพิพาท
 • บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการประนอมข้อพิพาท เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการบริหารงานการเงินและบัญชี
 • ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประนอมข้อพิพาท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทบาทด้านการบริหารผลงาน

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในความควบคุม
 • วางแผนและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของฝ่าย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-7 ปี ในสายงานด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือประนอมข้อพิพาทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวางแผนและการวิเคราะห์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีลักษณะการทำงานเชิงรุก
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารในระดับดีมาก  และมีทักษะการนำเสนองาน
 •  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ info@thac.or.th

สมัครด้วยตนเองที่

สถาบันอนุญาโตตุลาการ  เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Title: Manager

Division: Mediation Division

Job Description:

Roles on Planning

 • Designing activity plans for core operation including guidelines for development and guideline for core operation under responsibilities
 • Approving and making decision in accordance with chain of command as assigned

Roles on administrating and Supervising

 • Supporting administration, allocating and following up the performances of controlees regarding resources or budgets under the chain of command as assigned in order to achieve the goal setting
 • Collecting, summarizing and presenting quantities of necessary resources and budgets

Roles on Operations

 • Giving legal advice regarding dispute resolution by mediation in order to provide the effective dispute resolutions according to the laws and regulations on mediation
 • Controlling and supervising the management of mediation proceedings in order to facilitate the services and proceedings to be in line with relevant rules and regulations
 • Considering and reviewing relating laws and regulations regarding mediation proceedings including drafting operational frameworks
 • Considering and preliminary selecting the appointment of mediators to be in accordance with THAC regulations, proceeding and steps for operations
 • Supervising the storage of documents and case files during and after the proceedings
 • Administering the fee collection for the dispute resolutions by mediation in an efficient and transparent manner in compliance with THAC accounting rules
 • Coordinating with agencies or persons relevant to the mediation process
 • Performing any other assigned duties

Roles on Result Management

 • Evaluating performances of controlees in command
 • Designing plans and development for controlees in command to be in line with personnel development plans

Qualifications

 • Bachelor degree upwards in Law, international law or other related fields
 • Having experiences between 5-7 years in the field of business law, international law or other related fields. Preference shall be given to experiences in the proceedings of arbitration or mediation
 • Having good skills in planning, analytical thinking and interpersonal relations
 • Creative thinking and proactive style of working
 • Ability to work under pressure
 • Ability to use MS Office
 • Having an excellent communication and presentation skills
 • Ability to use both Thai and English in good levels

Application Methods

Thailand Arbitration Center

689 Bhiraj Tower Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Vadhana Bangkok 10110

Phone: +66 (0) 2018 1615

Contact Human Resource Division