Webinar

Upcoming Events

Webinar

No Events

Past Events

Webinar

banner-29

สัมมนาวิชาการระดมความคิดในห้วข้อ “ปัญหาของระบบการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง”

สัมมนาวิชาการระดมความคิดในห้วข้อ “ปัญหาของระบบการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง” วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ช...

Date29/11/2016
Time1:30 pm - 4:00 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3

Free Seminar:

สัมมนาฟรี หัวข้อ "วิพากษ์หลักกฏหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย" วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ THAC...

Date15/12/2016
Time2:00 am - 6:30 pm
LocationThailand Arbitration Center (THAC)